header_top

Arkiv 2014 - Referat fra Årsmøde - Vest ABCD

Udskriv

REGIONSGOLF VEST ABCD - ÅRSMØDE REFERAT 2014


Årsmødet blev afviklet i Tange Sø Golfklub, og formand Jill Hanghøj bød alle velkommen og takkede Tange Sø for værtskabet til mødet. Derefter gav hun ordet til Tange Sø Golfklubs formand Kristian Bach, der kort fortalte om klubben og dens historie.


Pkt. 1            Valg af dirigent
Forsamlingen valgte Preben Hanghøj som dirigent.
Han konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt – og at der var 29 stemmeberettigede klubber tilstede.
 
Pkt. 2            Årsberetning for 2013/14
Formand Jill Hanghøj fremlagde årsberetningen:
Det er dejligt at se, at der igen i år er en pæn repræsentation af klubberne vest for Storebælt.
Da der også er en hel del nye klubber blandt deltagerne, kan jeg oplyse, at det nu er 35 år siden, at en gruppe ildsjæle etablerede ABCD turneringen i Vest under Jyske Klubbers Samarbejde, og det er denne turnering, der er grundstenen for regionsgolfen i Danmark, som den er i dag.
 
Umiddelbart efter afslutningen af sidste årsmøde i Hedensted Golfklub, holdt den nye bestyrelse et konstitueringsmøde med det resultat, at undertegnede blev valgt som formand, webmaster og matchleder for slutspilsrunden. Steen Ogstrup, næstformand og matchplanlægger for de indledende runder.  Karsten Troelsen kasserer og Birte Hvid, sekretær og matchleder.
I løbet af perioden valgte Karsten Troelsen at trække sig fra bestyrelsen, og suppleanten Bent Kyndesgaard blev nyt bestyrelsesmedlem og kasserer.
 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et fælles koordineringsmøde med Regionsgolf Øst ABCD.
 
Til sæsonen 2014 modtog vi tilmelding af 310 hold fra 100 klubber. I de indledende runder blev der afviklet 912 kampe, og i slutspilsrunden var der 76 kampe. I alt har der været spillet knap 5000 individuelle matcher i løbet af sæsonen.
 
I slutning af sidste år var flere klubber desværre ramt af økonomiske problemer og risikerede ikke at kunne komme i gang i 2014. Heldigvis blev udviklingen vendt for Blommenslyst og Dronninglund, så det lykkedes dem at komme med i turneringen, men desværre kunne Comwell Kellers Park ikke nå at blive reetableret, så vi måtte sige farvel til deres 4 hold. Situationen er i dag at Kellers Park er overtaget af Hans Daugaard, der også er ejer af Birkemose Golf Center, og klubben er kommet godt i gang igen, så forhåbentlig kan vi forvente deres tilmelding til 2015.
 
Vi kørte en hvervekampagne ved nogle af de klubber, der ikke tidligere har deltaget i turneringen, og det var med glæde, at vi kunne sige velkommen til 2 nye klubber: Sønderjylland og Aalborg. Der var også et glædeligt gensyn med Hobro og Markusminde. Der er stadig nogle klubber, vi mangler, og vi vil forsøge at motivere dem til deltagelse i Vest ABCD i 2015.
 
Bestyrelsen har sat en ære i at fastholde en velfungerende turnering, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der lægges for dagen. Det er også opmuntrende, når vi modtager tilbagemeldinger fra klubkoordinatorer og holdkaptajner om positive oplevelser i løbet af turneringen. Jeg kan bl.a. nævne Sebber Klosters fine behandling af gæstende hold i kvartfinalen i A-rækken – det skal I have stor tak for.

Som nævnt på årsmødet i 2013 har der i år igen været åbnet op for muligheden for at benytte divisionsspillere i både de indledende som i slutrunderne, og vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger til denne ændring.
 
Det har vist sig, at de startproblemer vi havde sidste år vedr. EGA-handicap, nu er et overstået kapitel. De foranstaltninger, vi har foretaget med bl.a. flere oplysninger på kampkortet, har bevirket, at der nu er en bedre forståelse af EGA-handicapsystemet og vores turneringsbetingelser. Hvor vi sidste år modtog flere protester og henvendelser omkring EGA-handicap, har der i år været ro.
 
Dog må vi nævne, at der har været nogle sager vedr. brug af ulovlige spillere, hvor der har været behov for at få fremvist handicaphistorik. Disse data ejes af klubberne, og det er kun klubben og spilleren, der har adgang til historikken. Det var måske en idé, at klubberne åbner op for, at klubkoordinatorer og holdkaptajner får adgang til disse informationer.
 
Som led i den løbende udvikling af turneringen var et nyt initiativ i 2014 afvikling af informations- og regelaftener. Indbydelsen omfattede klubkoordinatorer og holdkaptajner i Vest ABCD turneringen og Vest S/V turneringen. Formålet var at give klubkoordinatorer og holdkaptajner så megen viden som muligt, om alt der vedrører turneringen. Der blev afviklet 5 møder i Ørnehøj, Mollerup, Royal Oak, Ikast og Midtfyn, og vi må sige, at vi med 150 deltagere har ramt rigtigt med initiativet.  Det var meget vellykkede arrangementer, hvor DGU-dommer Karsten Troelsen gennemgik hulspilsreglerne og turneringsbetingelserne. De var rigtig gode aftener med god stemning, stor spørgelyst og ivrig diskussion om regler og turneringsbetingelserne. Vi siger tak til alle, der har bidraget positivt til disse aftener samt et stort tak til Karsten for hans bidrag, og vi håber, vi kan gennemføre noget lignende i 2015.
 
Turneringsledelsen har igen i 2014 år bevilget færgetilskud ifm de kampe, der indebærer færgetransport – tilskuddet ydes til de hold, der har rejseudgiften til/fra Fanø og Ærø.
 
De 3 formænd i Regionsgolf kan deltage i DGU’s repræsentantskabsmøde uden taleret, og i år var Vest ABCD repræsenteret ved næstformand Steen Ogstrup, og Steen udnyttede muligheden for at komme i dialog med repræsentanter fra mange golfklubber i vest.
 
Siden 2010 har DGU´s bestyrelse givet turneringsledelserne i Regionsgolf Danmark 4 af DGU´s introduktionskort, som anerkendelse for det store arbejde, turneringsledelserne udfører. Introduktionskortene er stilet til de 3 formænd, og det fjerde kort går på tur og gives til én af næstformændene i de 3 turneringsledelser. I 2015 er det næstformanden for Vest ABCD, der får kortet. I de 3 turneringsledelser ydes der et kæmpe stykke frivilligt arbejde, og det er vigtigt, at vi er synlige rundt omkring i klubberne. Derfor ville det være ønskeligt, om DGU vil udstede kort til alle i de 3 turneringsledelser. Ønsket har været fremført før, men det er golfklubberne, der skal indsende forslag om dette til DGU´s bestyrelse, hvor det så skal vedtages på næste repræsentantskabsmøde.
 
GolfBladet har igen i år fulgt Regionsgolfen, og Morten Buckhøj har været en flittig skribent. Fra bestyrelsen i Vest ABCD har vi forsynet Morten med tekster og fotos, og deltagere i turneringen opfordres til at indsende materiale til GolfBladet. En idé kunne være korte artikler fra klubberne om betydningen af medlemmernes deltagelse i Regionsgolf.
 
Efter 3 år som hovedsponsor har GolfExperten valgt at sige stop, når kontrakten udløber 31. december 2014. Som ankermand for kontakten til GolfExperten, vil jeg gerne rette en stor tak til direktør Kim Johansen for sponsoratet, og vi håber, at vi fortsat kan finde sammen i et fremtidigt samarbejde.
 
Vi har endnu ikke en hovedsponsor for 2015, men vi har stadig en sund økonomi, og med den planlagte forhøjelse af tilmeldingsgebyret med kr. 100, har vi de fornødne midler til fortsat at drive turneringen, hvor vi blandt andet kan være værter med bespisning til regions- og landsfinalerne, købe præmier til disse finaler samt yde et kørselstilskud til landsfinalisterne.
 
Sponsorudvalget, der består af repræsentanter fra de 3 foreninger i Regionsgolf, er i fuld gang med at lede efter en ny hovedsponsor, og de 3 bestyrelser har derfor hver afsat kr. 10.000 i budgettet for 2015 til sponsorarbejdet. Vores medlem, Steen Ogstrup, modtager gerne forslag til sponsoremner, og interesserede kan hente sponsormaterialet via linket på forsiden af hjemmesiden. Til deltagerne i årsmødet har vi printet dette materiale.
 
I forbindelse med Danmarksmesterskaberne kom sponsorudvalget med et tilbud om ekstra præmie til alle landsmestre og alle runner-up i Regionsgolf Danmark. Disse præmier var skænket af Gut Apeldör og Gut Uhlenhorst. Ydermere var der også en hole-in-one præmie skænket af et hotel i Tyrol til den første hole-in-one på hver af de tre landsfinaledage.
 
Bestyrelsen i Vest ABCD er bekymret for denne udvikling, da vores turnering altid har været baseret på æren i at vinde og med præmier i størrelsesordenen kr. 200 – 400.
 
Vi har derfor foreslået formanden for Øst og formanden for Vest S/V om at, i stedet for at uddele sådanne store præmier ved landsfinalerne, at disse bruges som udlodningspræmier til de hold, der har kvalificeret sig til slutspilsrunderne. Pt er der ikke enighed om dette.

Vores hjemmeside er fortsat et stort aktivt for turneringen, og fra statistikken kan vi se, at antallet af hits på vores hjemmeside er steget med over 15 %. I alt har flere end 28.000 besøgt hjemmesiden, og der har været over 600.000 sidehenvisninger.
 
Som sædvanlig er det i perioden april til ultimo juni, at vi kan spore den største aktivitet på hjemmesiden – når de mange spillere i de indledende runder følger med i turneringens udvikling.
Siden sidste årsmøde har der været afholdt 2 webudvalgsmøder, som har resulteret i flere forbedringer, der gør det administrativt enklere at arbejde med programmet. Her kan nævnes en række forenklinger, der skal tages i brug med udarbejdelse af spilleplanen for 2015.
 
I mange klubber kan der findes et link til vores hjemmeside, så interesserede kan følge med i turneringen. Flere klubber har sågar etableret en side på deres hjemmeside, hvor holdkaptajnerne skriver løst og fast om afvikling af kampene. Vi opfordrer til, at de klubber, der endnu ikke har etableret et link, har det på programmet til 2015.
 
Samarbejdet mellem Vest ABCD og Øst er foregået i en konstruktiv ånd og har resulteret i en videreudvikling af turneringsbetingelserne.
 
Sidst men ikke mindst, er det en stor glæde for bestyrelsen at konstatere den fortsat store opbakning til Vest ABCD turneringen. Vi vil også gerne udtrykke en stor tak til værtsklubberne i slutspilsrunderne og samtidig en stor tak for de mange positive tilkendegivelser, vi modtager fra klubkoordinatorerne, holdkaptajnerne og sågar også fra de deltagende spillere.
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at tilmeldingsblanketten til sæson 2015 vil være på hjemmesiden den 20. oktober, og at tilmeldingsfristen er 1. december 2014.
 
Der var ingen kommentarer til årsberetningen, der blev godkendt med applaus.
 
Pkt. 3            Turneringsberetning ved matchlederne
Turneringsberetning – Indledende runder v/ Steen Ogstrup
Deltagelsen til turneringen har de senere år ligget meget stabilt.
I år er der i VEST 100 klubber som har deltaget. Nye var Aalborg og Sønderjyllands golfklubber.
 
Den indledende runde havde deltagelse af 310 hold. (I ØST var der 181 hold)
39 klubber havde 4 hold med
38 klubber havde 3 hold med
17 klubber havde 2 hold med
  6 klubber havde 1 hold med
 
62 hold i A-rækken
94 hold I B-rækken
91 hold I C-rækken
63 hold I D-rækken
 
Som altid er det et stort puslespil at lægge turneringen.
Klubberne skal have plads på banerne. Køreafstandene skal være, så man kan nå det efter arbejdstid. Og vi vil jo gerne møde nye modstandere.
 
Det betyder så også, at når turneringen er lagt, er eftertilmelding af et hold som hovedregel ikke muligt.
Der har været nogle klubber, som har måttet trække et hold. Det er jo ærgerligt. Vi håber, at klubberne gør alt, hvad de kan for at samle et hold, når de har tilmeldt det, det er jo rigtig ærgerligt, når der mangler et hold i en pulje.
 
I den indledende runde havde vi én protest. Det drejede sig om en situation, hvor to spillere har puttet ud på hul 18 og bliver sammen enige om, at spillerne har brugt lige mange slag. Dvs. de deler hullet, og de deler matchen. Senere finder spillerne ud af, at den ene havde brugt et slag mere.
 
I hulspil har spilleren lov til at "overse" et regelbrud fra modstanderen.
Begge spillere har accepteret resultatet og har forladt 18. green. Matchen er således afsluttet. Det vil svare til, at der er indgivet en protest for sent.
 
Med hensyn til inddatering af resultater efter kampene, brugte vi nogen tid i starten på at rykke for resultaterne. Men efterhånden sørger kaptajnerne for at indberette rettidigt. Tak for det.
 
Sidste år oplevede vi voldsomt uvejr med regn, lyn og torden. I år har der vist kun været godt vejr med dejlige sommeraftner og ingen afbrydelser.
 
Alt i alt en rigtig god indledende runde.
 
Turneringsberetning – Slutrunderne v/Jill Hanghøj
Allerede i februar måned blev slutspilsplanen udsendt til værtsklubberne. En tidlig udsendelse giver værtsklubberne mulighed for i god tid at reservere banerne. Efter de indledende runder var der kun behov for en enkelt ændring i planen, og dette skyldtes desværre en misforståelse mellem sekretariatet og matchledelsen i Kolding.
I denne sæson har der været spillet 75 kampe i slutspillet og hertil har 62 værtsklubber beredvilligt stillet bane til rådighed, nogle indtil 2 gange. Bestyrelsen er yderst taknemmelig for den velvilje, vi møder i forbindelse med slutspillet.
Slutspilsplanen har ikke givet anledning til afstandsmæssige problemer, dog løb vi ind i et problem med Kolding, idet der fra klubbens side ikke kunne overholdes den planlagte starttid kl. 15.30. Derfor måtte kampen flyttes til Royal Oak – tak til dem for deres velvillighed.
 
Ifm slutspilskampene, har der været et par situationer, hvor gæstende hold ikke havde en ønskværdig opførsel – der var en situation, hvor et hold pressede de forangående spillere så meget, at de valgte at forlade banen. En anden situation var, da et par hold stillede urimelige krav til sekretariatet – gratis træningsbolde, frit prøvespil.
Sådanne situationer ønsker vi ikke at opleve i fremtiden.
 
Under slutrunden var der en protestsag vedr. brug af en ulovlig spiller. Dette førte til, at holdet tabte semifinalekampen.
 
Der har været flere henvendelser om afklaring af spørgsmål. Disse er blevet behandlet løbende. Turneringsledelsen har efterfølgende besluttet at forbedre turneringsbetingelserne på et par områder – nærmere herom under punkt 7.
 
Efter nogle intense uger var vi klar til finalerne den 16. september på Holstebros velplejede bane.
A-rækken: Breinholtgaard vandt over Ørnehøj
B-rækken: Rold Skov vandt over Gyttegaard
C-rækken: Odense vandt over Nordvestjysk
D-rækken: Trehøje vandt over Vestfyn
 
En meget stor tak til Holstebro Golf Klub, som stillede med en meget veltrimmet bane samt et yderst hjælpsomt personale og frivillige.
 
Landsfinalerne blev afviklet i Korsør og en tak til øst for et veltilrettelagt mesterskab.
 
Danmarksmestrene i de 4 rækker blev:
A-rækken: Breinholtgaard vandt over Værløse
B-rækken: Hjortespring vandt over Rold Skov
C-rækken: Ree vandt over Odense
D-rækken: Trehøje vandt over Furesø
 
Tak til Korsør for værtsskabet. Det er dejligt at blive mødt med så positiv imødekommenhed og god service.
 
Kommentarer til punkt 3:
Karsten Troelsen, Gyttegaard GK havde en forespørgsel om at sende singlerne ud i 4-bolde i stedet for 2-boldeSteen Ogstrup nævnte, at han har prøvet det i sin klub, men at der havde været kontroverser i den ene single og at dette havde smittet af på den anden single og dermed givet dårlig stemning i hele bolden.
Jill Hanghøj svarede, at samme spørgsmål har været oppe på flere årsmøder og blev nedstemt, og hun oplyste at spørgsmål også har været oppe i år på årsmødet i Øst og blev nedstemt.
 
Pkt. 4.           Fastlæggelse af klub til årsmødet 2 år frem v/JH
 
Kommende årsmøder:
2016 – Ikast vil gerne se os søndag den 9. oktober
2015 – lørdag den 10. oktober i Breinholtgaard
 
Kommende regionsfinaler:
2016 – Løgstør har velvilligt sagt ja
2015 – 13. september i Odense
 
Kommende landsfinaler:
2015 har Horsens velvilligt sagt ja til at afvikle landsfinalen den 20. september.
2016 – afvikling af landsfinale finder sted på Sjælland
 
Pkt. 5.           Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse v/kasserer Bent Kyndesgaard
                      Regnskab blev godkendt
 
                       
Pkt.6             Forelæggelse af budget for2014/15 til godkendelse v/kasserer Bent Kyndesgaard
                     Budgettet blev godkendt.
 
Pkt.7.            Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser v/Jill
Jill Hanghøj gennemgik de ændringer til turneringsbetingelserne, som bestyrelsen har vedtaget, og som er afstemt med øst.
 
Rækkeinddeling - Fra sæson 2015 vil der være ens handicap gruppering for damer og herrer:
A-rækken min 4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5

Spilletidspunkt indledende runder
Som noget nyt kan klubkoordinatorer inden turneringsstart selv ændre spilletidspunkt på hjemmesidenb efter aftale med modstanderen.

Turneringens gennemførelse
Der er foretaget en væsentlig opstramning, grundet de flere uheldige situationer, hvor en ulovlig spiller - bevidst eller ubevidst - er blevet benyttet. Den nye formulering er:
 
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – udover den konkrete match – alle matcher med maximale cifre.
 
Slutspillet
I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under slutspilsrunden har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges.
 
Turneringsbetingelserne vil være på hjemmesiden den 20. oktober 2014.
 
Kommentarer til punkt 7:
Gerd Herold fra Hobro spurgte til, om turneringsledelsen vil ændre betingelserne således at der fastsættes en uge i stedet for mandag som fast spilledag. Jill Hanghøj nævnte at dette spørgsmål har flere gange tidligere været fremme på årsmøde, men at det hver gang havde været nedstemt. Desuden er det muligt, jf turneringsbetingelserne, at aftale sig frem til en alternativ dag/klokkeslæt.
 
Pkt .8.           Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af max 5. medlemmer, og p.t. er der 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bent Kyndesgaard er indtrådt i bestyrelsen og er på valg i 2015.

På valg i år er: Jill Hanghøj og Steen Ogstrup – begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jill og Steen.
                       Valgt blev Jill Hanghøj og Steen Ogstrup
 
Suppleant: Bestyrelsen foreslår Bjarne Jensen fra Holstebro. Valgt blev Bjarne Jensen
 
Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Helvig Pedersen fra Jelling. Valgt blev Finn Helvig Pedersen
 
Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Kirsten Nyehuus fra Silkeborg. Valgt blev Kirsten Nyehuus
 
Pkt.9.      Forslag til vedtægtsændringer
Disse skal være formanden i hænde senest 1. sept. Der er ikke fremsendt forslag.
 
Pkt.10     Indkomne forslag
Der er ikke fremsendt forslag.
 
Pkt.11.    Eventuelt
Jill Hanghøj oplyste, at nogle af de sjællandske klubber havde lavet pakker til rimelige penge til prøvespilsrunderne i slutspillet, hvilket er blevet meget positivt modtaget af spillerne. Hun anbefalede klubberne i vest eventuelt at lave sådanne pakker.
 
Jill Hanghøj spurgte om, hvordan stemning var for at spille en 9 huls runde i stedet for en 18 huls runde efter årsmøderne. Årsagen til forespørgslen er, at deltagerne er kommet meget sent ind og at der kun havde været ganske få deltagere til den afsluttende præmieoverrækkelse. Forsamlingen ønskede at spille 18 huller, men foreslog matchformer der er hurtigere end individuel spilleform.
 
Preben Hanghøj takkede for god ro og orden
 
Jill Hanghøj afsluttede med at takke Preben for veludført og kyndig dirigentarbejde – og takkede deltagerne for det fine fremmøde.
 
Referent Birte Hvid
 
 

Driftsregnskab - Perioden 1/10-13 - 30/9-14  
          Budget
Indtægter 2013/14   2012/13   2013/14
Deltagergebyr m.m. 126.400                   124.800                   125.000
Sponsortilskud 13.067                      13.125   13.500
Renteindtægter 1                           833                           300
Afmeldingsgebyr 3.200                        2.100                       2.800
Tilbagebetalt gebyr -2.400        
Årsmødegebyr 1.500                      10.500                       1.200
Indtægter i alt 141.768                  151.358                   142.800
           
Udgifter          
Regionsfinale 9.888                        9.308                     10.500
Landsfinale 12.009                        9.713                     17.500
Administration 11.724                      14.473                     14.000
Årsmøde 15.781                        9.668                     23.000
Mødeudgifter 17.973                      15.442                     20.000
Præmier og gaver 2.001                        5.724                     10.000
Rejse og kørselsudgifter 21.872                      17.708                     20.000
Færgetilskud 15.000                      10.500                     15.000
Hjemmesideudvikling 14.080                      16.000                     12.000
Sponsorarbejde & PR 5.216                      11.300                     10.000
Greenfee 6.000                        4.500                       4.000
Klubaktiviteter 9.713        
Udgifter i alt 141.259                   124.336                   156.000
           
Driftsresultat 509                      27.021                  -13.200
           
Status          
Saldo primo 173.357,04        
Driftsresultat 509,16        
Saldo ultimo 173.866,20        
           
Horsens, den 1. oktober 2014          
Bent Kyndesgaard          
Kasserer.          
           
Finn Helveg Pedersen          
Revisor          
 
 
 
  Budget 2014 / 15  
    Budget
  Indtægter 2014/15
  Deltagergebyr m.m. 155.000
  Sponsortilskud  
  Renteindtægter  
  Afmeldingsgebyr 3.000
  Tilbagebetalt gebyr  
     
  Årsmødegebyr 10.500
  Indtægter i alt    168.500
     
  Udgifter  
  Regionsfinale 20.000
  Landsfinale 15.000
  Administration 15.000
  Årsmøde 23.000
  Mødeudgifter 20.000
  Præmier og gaver 3.000
  Rejse og kørselsudgifter 25.000
  Færgetilskud 15.000
  Hjemmesideudvikling 15.000
  Sponsorarbejde & PR 10.000
  Greenfee 6.000
  Klubaktiviteter 10.000
     
     
  Udgifter i alt    177.000
     
  Driftsresultat     
 -8.500


 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.