header_top

Arkiv 2014 - Turneringsbetingelser - Vest ABCD

Udskriv
TURNERINGSBETINGELSER 2014 - REGIONSGOLF  VEST ABCD 

Deltagende klubber:
Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber, der deltager i turneringen, skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.
 
Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig, at være værtsklub i op til 3 kampe i slutspillet, samt på skift, at stille bane til rådighed til regions- og landsfinalerne.
 
Deltagere:
 
Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille forhjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Fleksmedlemmer kan ikke deltage. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen.
 
En spiller må gerne spille i forskellige rækker dog ikke i samme uge.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.
Tilmelding og gebyr
Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.
 
Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.
 
Klubbernes administration
Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringskomitéen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold, og opretter holdkaptajnen på hjemmesiden.
 
Årets kampkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret - derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringskomitéen skal klubberne fremsende kampkort fra både ude- såvel som hjemmekampe.
 
Trukket hold:
Et hold, der før turneringens start eller senere, ved skriftlig meddelelse til turneringskomitéen, - bekræfter ikke at kunne stille hold, defineres som “trukket hold”.
Der opkræves et afmeldingsgebyr.
 
Såvel allerede spillede kampe som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.
 
Rækkeinddeling:
Dame- og herrerække defineres ved EGA-handicap
Damer
Herrer
A-række
 min. 4,5
 min. 4,5
B-række
min.13,0
min.10,5
C-række
min. 20,0
min. 16,5
D-række
min. 27,0
min. 22,5
 
Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.
 
Prøvespil mm:
Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.
 

Spilletidspunkt
Spilledatoer og spilletidspunkt fastsættes af turneringskomiteen, dog kan de implicerende klubbers holdkaptajner, hvis enighed opnås, selv fastsætte en anden spilledato og/eller spilletidspunkt. Et ændret spilletidspunkt skal meddeles webmaster, (jill@hanghoej.net) der tilretter hjemmesiden. Alle kampe i indledende runder skal være spillet inden den 1. juli. Spilledagen er mandage i bestemte uger i april, maj og juni og spilletidspunktet er kl. 17:15.
Turneringens gennemførelse:
En klub kan kun tilmelde ét hold i hver række.I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane, dog er banerne til  regions- og landsfinalerne fastlagte.
 
Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle grupper. Der spillers uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 matchpoints for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoints for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest kamppoints, når klubkampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoints. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når turneringen er færdig, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælde følgende kriterier:
 
 1. Flest vundne matcher i de berørte klubbers indbyrdes kampe
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe
 3. Flest vundne ups i indbyrdes matcher
 4. Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
 5. 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
 6. Flest vundne foursomekampe
 7. Lodtrækning.
Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
Mangler 1 herre tabes 3. single,
Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
Mangler 1 dame tabes dame single,
Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele holdkampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8.
 
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – ud over den konkrete match (single/foursome) – alle matcher, som berøres jf. bestemmelser om holdopstilling/opstillingsrækkefølge med maksimale cifre.
 
Spilleform:
Der spilles hulspil over 18 huller. Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee. I A-rækker kan holdkaptajnerne aftale, at der i stedet spilles fra blå/hvidt tee. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles fra scratch i alle rækker.
 
Startorden og resultatindtastning
Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1 tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.
Indenkampen spilles udveksles kampkort med navne og EGA-handicap. Kampkortet kan hentes på hjemmesiden www.regionsgolf-danmark.dk
 
Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Resultatet af holdkampen anses for officielt bekendtgjort, når kampkortet er udfyldt og underskrevet af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares hos både hjemme- og udeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden senest 3 døgn efter kampen er spillet, hvis indberetningen ikke er foretaget indenfor tidsfristen, taber hjemmeklubben holdkampen med 11-0, uanset de faktisk vandt, og ingen af holdene tilskrives turneringspoints. Vinder eller spiller udeholdet all square, får udeholdet turneringspoint og kampresultatet lægges i databasen.
 
Afbrydelse af spil:
Afbrydes en match pga. vejrlig eller mørke, skal den genoptages snarest muligt og senest 4 dage efter afbrydelsen. Enhver ændring skal altid meddeles turneringskomitéen. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
Udeblivelse:
Hvis et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen, og der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr.
 
Såvel allerede spillede som endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.
 
Afbud:
Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der træffes aftale om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen.
Såvel allerede spillede kampe som endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.
Protest:
Protester behandles ifølge golfreglerne, og Turneringskomiteens afgørelse er endegyldig.
 
Hvis der – inden resultatet officielt er bekendtgjort – er nedlagt en protest, skal den indsendes skriftligt til turneringskomiteen (evt. forvarslet pr. telefon). Begrundet protest skal være turneringskomiteen i hænde 2 døgn efter afviklingen af den match, som protesten vedrører. Turneringskomiteen kvittere for modtagelsen og afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden 4 dage efter modtagelsen af den skriftlige formulerede protest
 
Slutspillet:
Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Turneringskomiteen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee. I 1/16 og 1/8 delsfinalerne er spilledagene mandage i bestemte uger i juli og august og spilletidspunktet er kl. 16.30. I kvart- og semifinalerne er spilledagene søndage kl.15.00.
 
I slutspillet kan kaptajnerne ligeledes ændre dato og spilletidspunkt, hvis enighed opnås. Dog skal ændringer meddeles webmasteren (jill@hanghoej.net), som tilretter hjemmesiden. Spilletidspunktet skal ligge i perioden fra lørdag før spilledagen til torsdag efter spilledagen. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringskomitéen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.
 
I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste kamp i indledende runde med EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges.
 
Der spilles 1/16-, 1/8-, ¼- og ½-finaler på neutral bane, fastlagt af turneringskomiteen. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan ses på hjemmesiden medio februar i turneringsåret. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover.
 
Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, går runner-up videre. Ved regions- og landsfinalerne skal alle spillere aflevere deres handicaphistorik til matchledelsen.
 
Pointberegning i slutspillet:
Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender matchen lige i matchpoints gælder følgende:
 
Vinder findes ved at tælle vundne huller; det hold med flest vundne huller er vinder.                     
 1. Hvis lige: Vinder af 1. single.
 2. Hvis lige: Vinder af 2. single.
 3. Hvis lige: Vinder af 3. single.
 4. Hvis lige: Vinder af dame single.
 5. Hvis lige: Vinder af mixed foursome.
 6. Hvis lige: 1. single spiller ”Sudden Death”. 
 
Elektronisk udstyr:
Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre diskvalifikation.
 
Caddy:
En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde. Se golfregler Note side 145.
 
Golfcar:
Golfcar må ikke anvendes, medmindre spilleren har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
 
Afstandsmålere:

I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som måler afstande.

Læs mere om smartphones, afstandmåling og lokale regler (åbner i nyt vindue)


Smartphones 2014 - Skematisk opstilling (pdf)


Ordens- og etiketteregler
Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning og matchen tabes 10-8.
 
Holdkaptajnens rolle
Holdkaptajnens rolle er:
·        tage sig af den administrative side af holdets rejse og forplejning
·        forud for kampen, at sørge for udskrivelse af kampkort fra hjemmesiden
·        inden kampen spilles udfylder kampkortet med navne og EGA-handicap på holdets spillere
·        påføre resultatet på kampkortet – kampkortet skal underskrives af begge holdkaptajner.
·        hvis man er hjemmeklubkaptajn, indberette resultatet på hjemmesiden.
·        besidder et grundigt kendskab til turneringsbetingelserne.
·        indgiver protester på holdets vegne, efter spillet, vedrørende den administrative del af kampen.
·        udtale sig på holdets vegne.
 
Holdkaptajnen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.
 
Holdkaptajnen skal holde sig ajour mht. puljeinddeling på hjemmesiden.
 
Ved hjemmekampe, hvor der er behov for evt. ændringer i kampdato/tid er holdkaptajnen ansvarlig for at aftale nærmere med modstanderen og klubben, samt for, at webmaster informeres, således at hjemmesiden til enhver tid er opdateret.
 
Ved hjemmekampe er holdkaptajnen ansvarlig for indtastning af resultaterne på hjemmesiden.
 
Holdkaptajnen bestiller fortæring til holdet ifm. afvikling af holdets kampe.
 
Holdkaptajnens rolle under slutspilsrunderne:
 
Holdkaptajnen for ’’Hjemmeklubben’’, som er den førstnævnte klub i slutspilsprogrammet, skal rette henvendelse til værtsklubben for at sikre sig, at alt det praktiske omkring banereservationen er i orden.
 
Begge holdkaptajner skal selv henvende sig til værtsklubbens restaurant for at aftale nærmere vedr. bespisning.
 
Det er kun ”hjemmeklubben”, der kan indtaste kampresultatet.
 
Turnerings-komité
Regionsgolf Vest ABCD’s Turneringskomité er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes § 33 og 34.
 
Jill Hanghøj, jill@hanghoej.net
Telefon: 60 92 11 46
 
Steen Ogstrup, sco@vd.dk
Telefon: 20 20 69 79
 
Birte Hvid, birte.hvid@privat.dk 
Telefon: 40 86 26 77
 
Bent Kyndesgaard, golf@larus.dk
Telefon: 40 54 77 22 

 

  

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.